Thursday, January 27, 2011

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับ ผู้นำ แง่คิด และ อุดมการณ์

ผู้นำ   

•    ผู้นำ คือ บุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยภาระใจ เป็นผู้ปรารถนา ที่จะเห็นเป้าหมายแห่งความฝันของส่วนรวมสัมฤทธิผล

•    ผู้นำ คือคนธรรมดาที่มี “ใจ” เกินธรรมดา

•    ทุกคนล้วนมีปรัชญาอยู่เบื้องหลังความคิดของตนเองเสมอ แต่ผู้นำคือคนที่สามารถนำปรัชญานั้นมาใช้เพื่อก่อประโยชน์หรือเกิดโทษต่อคนจำนวนมากได้

•    ผู้นำเปรียบเสมือนเด็กที่ดึงสายป่าน บังคับทิศทางของว่าวด้วยความเต็มใจ ปลื้มปิติที่เห็นว่าวมีอิสระในการล้อเล่นลม เขาจึงรับผิดชอบไม่ปล่อยให้สายป่านหลุดมือจนว่าวลอยเคว้งคว้างอย่างไร้ทิศทาง

•    ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ เริ่มต้นจากประชากรคุณภาพ ผู้ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากผู้นำที่สูงด้วยศักยภาพ ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการดำเนินชีวิต และการเสียสละเพื่อส่วนรวม

•    ปัญหาของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จะถูกแก้ไขอย่างถาวรก็ต่อเมื่อมีผู้นำที่กล้ายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง

•    แม้แผนงานนั้นจะดีเลิศ และมีความเป็นไปได้มากเพียงใดก็ตาม แต่หากปราศจากผู้นำที่ดี แผนนั้นก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่หาคุณค่าอันใดมิได้

คัดจากบทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ ข้อคิดเพือผู้นำ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

ขอขอบคุณ เว็บไซต์ www.kriengsak.com

No comments:

Post a Comment