Tuesday, December 28, 2010

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ปราศรัย ใน การประชุม สมัชชา สยามอารยะศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ปราศรัย ใน การประชุม สมัชชา สยามอารยะ "เรื่อง อารยะธรรมรุ่ง: ปัจจัยความเจริญ ของอารยะธรรมโลก"

Monday, December 27, 2010

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับข้อคิดความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำที่พึงมี

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น หากปราศจากสิ่งนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำ

ผู้นำต้องเห็นคุณค่าคนทุกประเภท โดยสะท้อนออกมาทางการประพฤติ เปิดทางให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มองคนเป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เพียงฝ่ายเดียว หรือแสดงออกในลักษณะ ดูหมิ่นเหยียดหยาม อันเป็นเหตุให้เราทำลายตัวเอง ทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ผู้นำที่ชาญฉลาดย่อมเป็นผู้ที่มี “มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ” เพราะเขารู้ว่ามนุษยสัมพันธ์นั้น เปรียบเสมือน มีคนที่คอยเปิดประตูแห่งความสำเร็จ ซึ่งง่ายกว่าการดั้นด้นหาทางด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียว

ผู้นำควรไวต่อความรู้สึกผู้อื่น โดยคำนึงเสมอ ก่อนปฏิบัติต่อบุคคลอื่นว่า เขา “คิดอย่างไร” “ปรารถนาเช่นไร” “เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” “เป้าหมายของเขาคืออะไร” “เราจะมีส่วนสนับสนุน ความสำเร็จของเขาได้เพียงไหน” มากกว่าคำนึงถึงแต่เพียงว่า เขาสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้าง

เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนแม้มีความถนัด และความเชี่ยวชาญสักเพียงใด ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากไร้ซึ่งการพึ่งพาผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์... จึงเป็นเหตุให้เราได้รับการเรียนรู้ การยอมรับและถ่อมใจ ที่จะยินดีรับการช่วยเหลือ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เรา ปฏิสัมพันธ์ด้วย


คัดจากส่วนหนึ่งของหนังสือ ข้อคิดเพื่อผู้นำ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Professor Kriengsak Chareonwongsak)

Professor Kriengsak Chareonwongsak is President of the Institute of Future Studies for Development in Thailand and Chairman of Success Group of Companies in Thailand.

Wednesday, December 22, 2010

ศาสตราจารย์อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผลดีของการมีวิสัยทัศน์

ผลดีของการมีวิสัยทัศน์

เส้นทางไปสู่วิสัยทัศน์นำมาแต่ความเจริญ เกิดการพัฒนา กล้าหาญทำสิ่งดีที่ไม่เคยทำมาก่อน


วิสัยทัศน์นำมาซึ่งทิศทาง ทิศทางนี้จะเป็นกรอบให้แก่ผู้บริหาร ในการจัดระบบและดำเนินการทุกอย่างในองค์กรอย่างประสานสอดคล้อง เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย

ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน จะวางแผนชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องกำหนดทิศทางชัดเจน จะมีทั้งแผนระยะสั้น กลาง และยาว ว่าต้องทำอะไรบ้าง

เป็นธรรมดาที่ผู้นำและทีมงานที่รู้ทิศทางชัดเจน จะประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน์ทำให้คนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทีมงานจึงเป็นเอกภาพโดยอัตโนมัติ

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ จะเป็นบุคคลผู้บรรทุกความฝันแห่งความสำเร็จในอนาคต แปรเปลี่ยนเป็นภาระใจและพลังผลักดันให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้

การได้ทำงานในที่ที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิต เพราะจะทำให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ส่วนตัว ได้รับความสำเร็จทั้งส่วนตัว และส่วนรวมด้วย

Professor Dr Kriengsak Chareonwongsak
Executive Director, Institute of Future Studies for Development (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.ifd.or.th

Tuesday, December 21, 2010

เนื้อเพลงสยามอารยะ

ตามคำขอ เนื้อเพลงสยามอายะเมืองไทยเป็นเมืองรักสงบ ยามศึกเรารบยามสงบเรารักกัน

แต่ปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้น มามัวทะเลาะกันมันจะได้อะไร

อยากสร้างไทยให้เจริญทางจิต เริ่มที่ชีวิตต้องมีอารยะ

คิดพูดทำอย่างคนมีทักษะ คนอารยะร่วมสร้างสังคมไทย

**สยามอารยะ ให้เป็นสยามอารยะ

สยามอารยะ ให้เป็นสยาม(ทีมี) อารยะ

บ้านเมืองยังคงต้องไปต่อ หากมัวรั้งรอคงไม่ดีแน่ๆ

เพราะบ้านเมืองเหมือนถูกรังแก คนดีแท้ๆ คงยอมไม่ได้

ก้าวเดินด้วยใจที่เป็นหนึ่ง ไปให้ถึงซึ่งอารยะธรรม

มาร่วมแรงร่วมใจเป็นพลัง ปฏิรังสรรค์สังคมอารยะFriday, December 17, 2010

อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับ ข้อคิดเพื่อผู้นำ หนังสือ

kriengsak chareonwongsak
ความสามารถของผู้นำที่ชาญฉลาด มิใช่ความเก่งกาจ หรือความเลอเลิศเฉพาะตัว แต่เป็นความสามารถในการมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ในการถ่ายทอดอำนาจ และความรอบรู้สู่ผู้อื่น และมีวิญญาณ ในการบุกเบิกกระทำสิ่งใหม่ ๆ ในขณะที่ไม่มีใครริเริ่มคิดจะทำ

ผู้นำที่มีอุดมคติ และมีความคาดหวังสูงเท่านั้น จึงกล้า และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องมีหัวใจ “โต” เพียงพอ ที่จะสามารถรองรับ สภาพการโถมทับของความผิดหวัง ที่อาจตกลงมาเมื่อใดก็ได้

หากระบบภายในองค์กรดี แต่ผู้นำขาดความสามารถในการบริหาร องค์กรก็ล้มเหลว แต่ถึงแม้ระบบไม่ดี หากมีผู้นำที่มีความสามารถในการบริหาร ความสำเร็จขององค์กร ก็จะเกิดขึ้นในที่สุด

จากหนังสือ ข้อคิดเพื่อผู้นำ ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Professor Kriengsak Chareonwongsak)

Sunday, December 12, 2010

คำถาม : สังคมอารยะ

คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2553
ถามว่า :


หลักปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อความสงบสุขและยั่งยืน ต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้าง?

Friday, December 10, 2010

ผู้นำที่บรรลุภาวะทางอารมณ์

ผู้นำที่บรรลุภาวะทางอารมณ์จะเป็นผู้ที่ประพฤติ และวางตนได้อย่างเหมาะสม จนได้รับการยอมรับและวางใจจากผู้ตาม ว่าสามารถนำทิศทางพวกเขา ยามเผชิญวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้
การรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ คือคุณสมบัติของผู้นำ ที่มีความคิดกว้างไกล
  • ผู้นำที่เป็นคนช่างสังเกต และเห็นคุณค่าของผู้ร่วมงานรอบข้าง จะมองเห็นจุดดีของทุกคน ทะลุผ่านความผิดและข้อบกพร่องของเขาเหล่านั้นได้เสมอ

ความเพียรพยายามของผู้นำ ถือเป็นต้นกำเนิดที่นำมาซึ่งความสำเร็จ เขาจะสามารถ ฝ่าฟันขวากหนามแห่งอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอกและภายใน ด้วยหัวใจที่ไม่มีคำว่า “ยอมแพ้” หรือ “หวั่นไหว” แม้จะต้องแบกรับความผิดหวังสักปานใด
“วินัย” สร้างชีวิตคนธรรมดาให้เป็น “ผู้นำ” ผู้นำที่ขาดวินัย แสดงว่าผู้นั้นได้รับการเลือกบนพื้นฐานความมืดบอดแห่งจิตใจของใครบางคน

  • ผู้นำคือผู้ที่สวมไว้ด้วยวิญญาณแห่งความ “ดีเลิศ” เริ่มต้นตั้งแต่ ความคิดดีเลิศ เป้าหมายดีเลิศ การตัดสินใจดีเลิศ ทีมงานดีเลิศ การทำงานดีเลิศ และสุดท้าย “ผลลัพธ์ดีเลิศ”
ความเก่งกาจสามารถของผู้นำ จะไม่สามารถช่วยนำไปถึง ซึ่งความสำเร็จได้เลย จนกว่าลักษณะชีวิตของผู้นำนั้นจะได้รับการปรับเปลี่ยน ให้อยู่ภายใต้การบังคับใจของตนเอง ได้รับการกุมบังเหียนให้อยู่ในร่องในรอย
การบังคับตนเอง เป็นคุณสมบัติหลัก ของผู้ที่จะปกครองคน หากขาดซึ่งสิ่งนี้ ผู้นำคนนั้นจะไม่ได้รับการยอมรับนับถือ และอาจเป็นที่เกลียดชังของคนภายใต้

ข้อคิดเพื่อผู้นำ ศ.ดร. อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ <Professor Kriengsak Chareonwongsak>

Thursday, December 9, 2010

คำถาม : ชีวิต อารยะ

คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2553
ถามว่า :

หลักปรัชญาการดำเนิน ชีวิตของคนอารยะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง?

Tuesday, December 7, 2010

คำถาม : การปกครอง

 คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2553
ถามว่า :

แนวคิดทางการปกครองแบบ อารยะที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ นำเสนอ เป็นประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย หรือการใช้คุณธรรม ความถูกต้อง ความดีงาม เป็นหลักในการสนับสนุนอำนาจ เรียกระบอบการปกครองนี้ว่าอะไร?

Sunday, December 5, 2010

คำถาม : คลื่นอารยะ ลูกที่ 6


คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2553
ถามว่า :


เป้าหมายสูงสุดของสยาม อารยะ ตั้งใจร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคลื่นลูกที่ 6 คือ สังคมอะไร?

Thursday, December 2, 2010

คำถาม : สังคม พหุเอกานิยม


คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2553
ถามว่า :


เป้าหมายหนึ่งของสยาม อารยะ คือ ต้องการสร้างสังคมพหุเอกานิยม ...คำถามคือ สังคมพหุเอกานิยมมีลักษณะอย่างไร? (ตอบสั้นๆ ไม่เกิน 40 คำ)