Friday, April 9, 2010

กระบวนการคิด การคิดเชิงกลยุทธ์

การคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะเป็นกระบวนการคิด เกิดขึ้นเมื่อมี เป้าหมาย บางอย่างที่ต้องการทำให้สำเร็จ เช่น ได้รับสิ่งที่ต้องการ ชนะการแข่งขัน ทำให้ปัญหาหมดไป เป็นต้น
การจะบรรลุเป้าหมายต้องมีการกำหนดทางเลือกที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด
โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินกำลังความสามารถของตนเอง (การรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง)
การประเมินสิ่งแวดล้อม (การรู้จักคู่ต่อสู้ (ถ้ามี) คือการรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของคู่ต่อสู้
การรู้โอกาสและอุปสรรค) การคาดการณ์อนาคตที่อาจเกิดขึ้น (การรู้ความไม่แน่นอนของอนาคต)
การคิดเชิงกลยุทธิ์

จากนั้นจึง หาทางเลือกกลยุทธ์ ที่คิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ แล้วเริ่ม การวางแผนปฏิบัติการ เป็นการชี้ให้เห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จะทราบว่าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะไปถึงเป้าหมาย เป็นการปิดช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับสถานะเป้าหมาย และใช้ การวางแผนคู่ขนาน คือการหามาตรการต่าง ๆ ให้เป็นทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน เช่น การมีแผนหลักเป็นแผน A แต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะใช้แผน B หรือแผน C เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทุกแผนจะอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ได้วางไว้

ส่วนหนึ่งของบทความจากหนังสือ ความคิดเชิงกลยุทธิ์ ของ ศาสตราจารย์ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Kriengsak Chareonwongsak) หนังสือแนะนำที่คุณ ๆ ต้องอ่าน

Thursday, April 8, 2010

การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความหมายของกลยุทธ์ ตอนที่ 2

กระบวนการทางด้านความคิด

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดเป็นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่งของมนุษย์

การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ลำดับขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์

ขั้นที่ 1 การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินสถานะ

ขั้นที่ 3 การหาทางเลือกกลยุทธ์

ขั้นที่ 4 การวางแผนปฏิบัติการ

ขั้นที่ 5 การวางแผนคู่ขนาน

ขั้นที่ 6 การทดสอบในสถานการณ์จำลอง

ขั้นที่ 7 การลงมือปฏิบัติการ

ขั้นที่ 8 การประเมินผล
ส่วนหนึ่งของบทความจากหนังสือ ความคิดเชิงกลยุทธิ์ ของ ศาสตราจารย์ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Kriengsak Chareonwongsak) หนังสือแนะนำที่คุณ ๆ ต้องอ่าน

Wednesday, April 7, 2010

การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความหมายของกลยุทธ์ ตอนที่ 1

กลยุทธ์ มีความหมายเหมือนคำว่ายุทธศาสตร์ เดิมใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบ มาจากภาษาอังกฤษว่า strategy ใช้ครั้งแรกในวงการทหารและการทำสงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการบัญชาการรบเพื่อเอาชนะศัตรู มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ว่า stratēgia หมายถึง การบัญชาการกองทัพด้วยจุดหมายต้องการพิชิตศัตรู

การใช้คำทั้งสองคำนี้ในภาษาไทยอาจใช้สลับกันไปบ้าง แต่ให้เข้าใจไว้ร่วมกันว่า กลยุทธ์และยุทธศาสตร์มีความหมายเหมือนกัน คือถ้าหากเราพูดถึงแผนการรบ เราจะใช้คำว่า

แผนยุทธศาสตร์ ต่อมามีการนำการวางแผนยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งเรามักจะนิยมใช้คำว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์

ดังนั้น กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือแผนการคิดที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่งเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ


ตัวอย่างกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การมีกลยุทธ์จะช่วยในการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา และช่วยไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

การคิดเชิงกลยุทธ์

ในการนำชีวิตสู่ความสำเร็จ การมีกลยุทธ์จะช่วยในการหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การอ่านหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การบริหารเวลา เป็นต้น

ส่วนหนึ่งของบทความจากหนังสือ ความคิดเชิงกลยุทธิ์ ของ ศาสตราจารย์ อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Kriengsak Chareonwongsak) หนังสือแนะนำที่คุณ ๆ ต้องอ่าน