Sunday, January 16, 2011

วันครูโลก

ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันที่ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู ซึ่งแสดงว่า คนทั่วโลกต่างยกย่องให้ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมาก

ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีคุณค่าสูง และมีความสำคัญต่อการสร้างชีวิตและสร้างสังคม แต่สังคมไทยในปัจจุบันกลับให้ความสำคัญกับอาชีพครูน้อยมาก ผมจึงอยากใช้โอกาสวันครูโลกเพื่อเชิดชูครูทุกคน
ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของศิษย์ หากจะกล่าวว่าครูเป็นดัง ldquo;พ่อแม่คนที่สองrdquo; ของศิษย์คงไม่ผิดนัก เพราะครูมีบทบาทความรับผิดชอบในการสั่งสอน อบรม ให้การดูแลและพัฒนาศิษย์ตั้งแต่เยาว์วัยจนจบการศึกษา อีกทั้งในแต่ละวันเด็กมีเวลาอยู่ที่โรงเรียนมากถึง 6-8 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจมากกว่านั้นเมื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ขณะที่ พ่อแม่มีภารกิจในการหาเลี้ยงครอบครัว ฉะนั้นบทบาทของครูในปัจจุบัน ย่อมมีอิทธิพลอย่างมากในการดูแลและอบรมเด็กเหมือนดังเช่นพ่อแม่ดูแลลูก ทั้งในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะความสามารถ การให้ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิด การใช้เวลาในการปฏิสัมพันธ์ ดูแลเอาใจใส่เด็ก
Professor kriengsak Chareonwongsak
ครูเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา นับวันบทบาทของครูในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาจะมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาในการให้คำปรึกษาแก่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด ครูจึงควรเข้ามามีบทบาทนี้มากขึ้น โดยมีส่วนให้คำปรึกษาทั้งในช่วงที่เด็กมีปัญหา ช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ หรือแม้แต่เรื่องทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งในปัจจุบันที่มีผู้กล่าวว่าวัยรุ่นไทยมีลักษณะของการ ldquo;ไร้ราก ขาดรัก ขี้เหงา มัวเมาเรื่องเพศ ไม่ปฏิเสธเรื่องร้าย ๆrdquo; และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความประพฤติของวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ครูจึงควรต้องมีส่วนในการเข้าไปให้คำปรึกษา ชี้แนะ และให้คำแนะนำ โดยสามารถชี้และนำทิศทางได้อย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และไม่เดินหลงทาง
ครูเป็นวิศวกรสร้างคนและสังคม วิศวกรเป็นผู้ออกแบบและสร้างเครื่องจักรเครื่องกลฉันใด เราย่อมนับว่าครูเป็นวิศวกรในการสร้างคนและสังคมด้วยฉันนั้น คนได้รับการสร้างมาเป็นอย่างไร สังคมย่อมจะเป็นไปอย่างนั้นด้วยเช่นกัน ครูจึงเป็นเสมือนผู้กุมชะตาของสังคมเอาไว้ในมือ ผมได้เคยเสนอความคิดไว้ว่า หากจะเปลี่ยนแปลงสังคมใดให้ถาวรยั่งยืนได้นั้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 3 สิ่งพร้อมกัน คือ คน ระบบ และ บริบท โดยที่ครูเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงคนและสร้างคนในสังคม
ผมมีจุดยืนว่า ครูควรเป็นอาชีพที่มีรายได้มากกว่าอาชีพอื่น เพื่อจูงใจให้คนเก่งที่สุด ดีที่สุดมาเป็นครู ลูกหลานไทยจะได้คนที่เหมาะสมมาปั้นแต่งเขา หากเราไม่เห็นคุณค่าครู เห็นครูต่ำต้อย ประเทศไทยจะแย่ เพราะความรู้จะไม่เกิด ความดีจะไม่เกิด ความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจะไม่เกิด การปฏิรูปการศึกษาอันดับแรกควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปอาชีพครู ให้อาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่อง และได้รับการสนับสนุนในเรื่องรายได้ เนื่องจากครูมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และมีส่วนสำคัญต่อการสร้างคนในสังคมให้แข็งแรง ครูจึงเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องในสังคมมากที่สุด

บทความ ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

credit by www.kriengsak.com

1 comment:

  1. อุ้ย รูปน่ารักจังคะ

    ReplyDelete