ข้อคิดเพื่อความรัก

น้ำฝนให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ดินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของต้นไม้ ดอกไม้ “ความรัก” ก็เปรียบดุจน้ำฝนที่หลั่งรดชโลมดิน ย่อมให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจ และจิตใจได้ส่งผ่านพละกำลังอันยิ่งใหญ่ สร้างความเจริญงอกงามสู่ชีวิตมนุษย์ฉันนั้น เราพบว่า ในสถานที่ที่ขาดความรักจะไม่ต่างอะไรกับสภาพความแห้งแล้งของพื้นดินที่ขาดฝน ย่อมแห้งผากและแตกระแหง หัวใจที่ขาดรักจึงหยาบคาย แข็งกระด้างและไร้ความอ่อนโยนในชีวิต


ความรักจึงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต แต่ทว่าเฉพาะ “ความรักแท้” หรือความรักที่นิยามอย่างถูกต้องเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านอานุภาพเชิงสร้างสรรค์ได้ หนังสือ “ข้อคิดเพื่อความรัก” หนึ่งในชุด “ข้อคิดเพื่อวันนี้” ปรารถนานำท่านสัมผัสกับความหมายอันลึกซึ้งของความรักอย่างครบถ้วน เพื่อให้ท่านรู้จักกับ “ความรัก” ทั้งในฐานะ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” อย่างมีคุณค่าสูงสุด

แม้คนมั่งคั่งที่สุดในโลกและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของตนแลกซื้อ “ความรัก” ก็มิอาจจับจองเป็นเจ้าของได้ เพราะความรักนั้นเป็นสิ่ง “ให้เปล่า” ดุจฝนที่ไม่เคยคิดราคาจากพื้นดิน โดยเริ่มต้น “มอบให้” จากหัวใจของบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง จากสังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง และจากมนุษยชาติสู่มนุษยชาติ ความปรารถนาสูงสุดคือ “ทุกคน” ได้มอบและรับสัมผัสแห่งความรักนั้น เพื่อประสานพลังอันยิ่งใหญ่แปรเปลี่ยนสงครามให้เป็นสันติภาพได้ ในทุก ๆ อณูแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันกาลนี้
 
บทความ จากหนังสือ ข้อคิดเพื่อความรัก ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak

Chareonwongsak
, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and

Government and an Associate)