ข้อคิดเพื่อผู้นำ

ข้อคิดเพื่อผู้นำ
ผู้ นำ โดยความหมายอาจกล่าวได้ว่า คือ ผู้ที่สามารถนำทิศนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายตามที่ตั้งใจ ไว้ได้ โดยใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นำที่มีอยู่ ทั้งในด้านสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพลชีวิต และ พฤติกรรม เพื่อส่งผลให้สามารถกำหนดทิศทางของบุคคลผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ฉะนั้น ผู้นำจึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่าง และ สามารถโน้นน้าวให้ผู้อื่นตามได้ด้วยความเต็มใจ 


หนังสือ ข้อคิดเพื่อผู้นำ Professor Kriengsak Chareonwongsak