Tuesday, December 29, 2009

วิสัยทัศน์ส่งผลให้เกิดการประเมินผลตลอดเวลา

•    วิสัยทัศน์ส่งผลให้เกิดการประเมินผลตลอดเวลา คือเทียบกับความจริงว่ายังขาดสิ่งใด ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ ก็จะขาดภาพชัดในการเปรียบเทียบประเมิน
-    การไม่ประเมินจะทำให้ไม่ไปไหน หยุดอยู่กับที่ ในทางกลับกัน การประเมิน จะทำให้ไปถึงวิสัยทัศน์ได้มากขึ้นด้วย
•    วิสัยทัศน์ไม่เพียงทำให้เราไม่มองเพียงปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังทำให้เรามองไกลออกไปในอนาคต มองระยะยาว และเตรียมแผนการลงมือกระทำในเวลานี้
Professor Kriengsak Chareonwongsak
•    ถ้ามีคำว่า "วิสัยทัศน์" จะไม่มีคำว่า "ปัญหาเฉพาะหน้า" เพราะปัญหาถูกค้นพบมาก่อน และเตรียมพร้อมป้องกันไว้เรียบร้อย 
•    คนไม่มีวิสัยทัศน์ จะไม่คิดอะไรมาก พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่คิดว่าจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นได้

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

No comments:

Post a Comment