Saturday, February 11, 2012

ความท้าทายและผลกระทบต่อประเทศไทย


ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ : 
ความท้าทายและผลกระทบต่อประเทศไทย
...ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
ในอนาคต จะทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
ทั้งโอกาสและความเสี่ยง
      บทความนี้ ผมจะวิเคราะห์ถึงความ
ท้าทายและผลกระทบของระเบียบเศรษฐกิจ
โลกใหม่ที่มีต่อประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ประการแรก การแข่งขันที่รุนแรงจากเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ ประเทศไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้นจากเศรษฐกิจเกิดใหม่...

                                 
เศรษฐกิจขั้วใหม่เกิดขึ้น...

More detail please see at ::www.kriengsak.com

บทความโดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Professor Kriengsak Chareonwongsak)  

No comments:

Post a Comment