Saturday, February 11, 2012

เศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies)


ทิศทางของระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่

...เศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies)
กำลังจะมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯและ
สหภาพยุโรปกำลังเผชิญภาวะถดถอยจาก
วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตหนี้สาธารณะ
ขณะที่เศรษฐกิจเกิดใหม่กลับขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และมีโอกาสที่จะเกิดมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจขั้วใหม่เกิดขึ้น...

More detail please see at :: www.kriengsak.com

บทความโดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Professor Kriengsak Chareonwongsak)  

1 comment:

  1. แม้เรื่องการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เป็นเรื่องที่รัฐบาลประกาศว่าจะให้ความสนใจ แต่หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องนี้เจาะจง รัฐบาลอาจมีแนวโน้มในการจัดสรรงบประมาณและกระจายทรัพยากรไปทำในเรื่องอื่นที่ไม่อาจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

    ReplyDelete