Monday, March 7, 2011

ผู้นำทางความคิด หมายเลข 1

พ่อแม่ คือต้นกำเนิดของแบบอย่างการเป็น “ผู้นำทางความคิด หมายเลข 1” ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตของชาติ ว่าจะเป็นเช่นไร เป็นบุคคลสำคัญในการปั้นคนให้เป็นคน เริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะลักษณะนิสัย ทักษะ ความรู้ ความคิด และสภาวะจิตใจ

เราอาจจะพูดได้ว่า ครูนับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นอันดับสองรองจากพ่อแม่ เนื่องเพราะทั้งผู้ปกครอง และครูเป็นผู้ใส่ความคิด เป็นผู้สอนให้เกิดปัญญา เป็นผู้ก่อร่างสร้างอนาคตของชาติ และกำหนดทิศทาง
แก่ชนชั้นปัญญาชนของสังคม

สื่อมวลชนในฐานะ “ฐานันดร 4” ของสังคม จัดเป็นกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นหูเป็นตา เป็นกระบอกเสียง  เป็นครูผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ชี้นำทางความคิดแก่คนในสังคม

นักการเมือง เป็นผู้มีส่วนชี้อนาคต ของคนทุกคนในสังคม เป็นผู้นำที่มีอิทธิพล และสามารถส่งผลกระทบ ทั้งทางด้านความคิด และการกระทำแก่สังคม  ไม่ควรที่ผู้นำกลุ่มนี้ จะทิ้งบทบาทผู้ชี้นำสังคม โดยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเอง และพวกพ้อง จนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ที่ประชาชนต่างก็รับทราบ และเอือมระอา

ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน  นับเป็นผู้นำทางความคิด อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแกนนำสำคัญ ในการเคลื่อนไหวของพลังมวลชน ที่จะนำทั้งความคิดและการตัดสินใจ

นักกฎหมาย คือผู้นำที่จะเข้าไปต่อต้านอำนาจ และความอยุติธรรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นผู้เดียวที่จะเข้าไปอยู่ระหว่าง ความชอบธรรมกับความอธรรม เป็นผู้ที่สามารถเข้าแทรกแซงอิทธิพล ของผู้ที่พยายามอยู่เหนือกฎหมาย และเป็นที่พึ่งพิงของผู้ถูกเอาเปรียบ เพราะขาดความรู้เรื่องกฎหมาย

นักเขียน นักประพันธ์ จำเป็นต้องก้าวขึ้นมาสู่ความเป็น “ผู้นำทางความคิดเชิงสร้างสรรค์” แก่คนในสังคม ต้องเป็นผู้ที่กระตุ้นความคิดในเชิงบวก ต้องเป็นผู้วางรากฐานคุณธรรมจริยธรรม สร้างสติปัญญา และนำทิศทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง แก่คนในสังคม

Professor Kriengsak Chareonwongsak
นักร้อง นักแสดง และศิลปิน มีอิทธิพลมากในหมู่เยาวชนไทย  เพราะเป็นผู้นำความคิด พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ การแต่งกาย หรือแม้กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิต ของเยาวชนไทย เขาสมควรเป็นต้นแบบ แห่งความประพฤติที่ดีงามด้วย เพื่อเยาวชนจะได้ซึมซับค่านิยมที่ดี เป็นฐานนำเขาให้เติบโต เป็นอนาคตที่ช่วยพัฒนาชาติได้

ผู้นำทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลสูง ต่อการเคลื่อนไหวผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น หรือเลวร้ายลงในสังคมไทย เป็นกลุ่มผู้นำทางความคิด และการกระทำแก่คนในสังคม สังคมไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปคนกลุ่มนี้ ให้กลายมาเป็นพลังเกื้อกูลสังคม เชิงสร้างสรรค์โดยเร็ว

โลกเปลี่ยนด้วยผู้นำทางความคิด มิใช่เปลี่ยนด้วยผู้มีสิทธิอำนาจ

คัดจากบทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ ข้อคิดเพือผู้นำ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

No comments:

Post a Comment