Monday, December 27, 2010

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับข้อคิดความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำที่พึงมี

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของผู้นำคือ ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น หากปราศจากสิ่งนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำ

ผู้นำต้องเห็นคุณค่าคนทุกประเภท โดยสะท้อนออกมาทางการประพฤติ เปิดทางให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่มองคนเป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เพียงฝ่ายเดียว หรือแสดงออกในลักษณะ ดูหมิ่นเหยียดหยาม อันเป็นเหตุให้เราทำลายตัวเอง ทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ผู้นำที่ชาญฉลาดย่อมเป็นผู้ที่มี “มนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ” เพราะเขารู้ว่ามนุษยสัมพันธ์นั้น เปรียบเสมือน มีคนที่คอยเปิดประตูแห่งความสำเร็จ ซึ่งง่ายกว่าการดั้นด้นหาทางด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียว

ผู้นำควรไวต่อความรู้สึกผู้อื่น โดยคำนึงเสมอ ก่อนปฏิบัติต่อบุคคลอื่นว่า เขา “คิดอย่างไร” “ปรารถนาเช่นไร” “เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” “เป้าหมายของเขาคืออะไร” “เราจะมีส่วนสนับสนุน ความสำเร็จของเขาได้เพียงไหน” มากกว่าคำนึงถึงแต่เพียงว่า เขาสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้าง

เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนแม้มีความถนัด และความเชี่ยวชาญสักเพียงใด ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากไร้ซึ่งการพึ่งพาผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์... จึงเป็นเหตุให้เราได้รับการเรียนรู้ การยอมรับและถ่อมใจ ที่จะยินดีรับการช่วยเหลือ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เรา ปฏิสัมพันธ์ด้วย


คัดจากส่วนหนึ่งของหนังสือ ข้อคิดเพื่อผู้นำ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (Professor Kriengsak Chareonwongsak)

Professor Kriengsak Chareonwongsak is President of the Institute of Future Studies for Development in Thailand and Chairman of Success Group of Companies in Thailand.

No comments:

Post a Comment