Tuesday, December 7, 2010

คำถาม : การปกครอง

 คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2553
ถามว่า :

แนวคิดทางการปกครองแบบ อารยะที่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ นำเสนอ เป็นประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย หรือการใช้คุณธรรม ความถูกต้อง ความดีงาม เป็นหลักในการสนับสนุนอำนาจ เรียกระบอบการปกครองนี้ว่าอะไร?

1 comment: